Thoro Structurite 100

Användningsområde:
• Alla typer av konstruktionslagningar, kan appliceras manuellt eller med spruta.
• Lagning av armerade eller oarmerad betong.
• Lagningar i marina miljöer
• Lagning av konstruktionsdelar som utsätts för upprepad belastning
• Lagningar inom industrin, även där det förekommer mineraloljor, smörjmedel etc.
• Lagningar av konstruktioner som utsätts för sulfater.
• Lagningar av broar,

Fördelar:

Hållfasthet
• krymkompensering säkrar fullständig vidhäftning mot
betongen och och blir därmed en del av konstruktionsbetong.
• minskad risk för sprickbildning och efterhärdnings krympning
tack vare tillsatser
• utmärkta tixotropiska och plastiska egenskaper underlättar
svåra appliceringar t.ex. i tak
• Låg genomsläpplighet; ger utmärkt motstånd mot aggressiv
ämnen
• kan appliceras i tjocklekar upp till 40 mm

 

Kostnadseffektivt
• ingen separat primer eller vidhäftningsprimer krävs, bara en
slamning innan lagning
• kan sprutappliceras, snabb applicering av större mängder
• lite spill vid sprutapplicering, lägre materialkostnader

ISO och Exponeringsklasser:
Alla produkter i THORO:s betongrenoveringssystem tillverkas
enligt EN ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna möter kraven
för klass R4 enligt EN 1504-3.
Exponeringsklasser: X0, XC4, XS3, XD3, XF4

 

Beskrivning:
THORO STRUCTURITE 100 är en färdigförpackad en-komponents
produkt i pulverform. Tillverkad av Sulfate resistent
Portland Cement (HSR LA) = Anläggningscement.
Vid blandning med rätt mängd vatten bildas ett plastiskt bruk
med hög hållfasthet som har utmärkt vidhäftning mot
stålarmering och betong. THORO STRUCTURITE 100 är
kloridfritt och innehåller polyakrylnitrilfiber.

 

 

Produktinformation

9. Applicering
Underlaget som ska lagas måste vara rent och hållfast.
9:1. Förberedelser av underlaget
Avlägsna all skadad betong ned till fast underlag. Avlägsna all
betong runt frilagd armering för att ge minst 5 mm täckskikt
och 50 mm i varje ände. Kanterna för lagningsområdet måste
skäras tvärt för att ge en minimitjocklek på 5 mm. Vattenbilning
rekommenderas. Om annan bilningsutrustning används,
se till att kanterna förblir skarpa. Avlägsna all lös rost och
flagor från armering med nålpistol eller genom blästring;
stålborstning rekommenderas inte.Om klorider förekommer, eller när det inte går att få ett
täckskikt på minst 5 mm med THORO STRUCTURITE R4, är
det nödvändigt att blästra ned till blankt stål före applicering
av 2 skikt THORO STRUCTURITE PRIMER.
9:2 Blandning
Våtdensitet 2,10 kg/dm³
Öppentid 10–20 minuter
Initial härdtid 20 minuter
Slutlig härdtid ca 30 minuter
Blandningsvätska
Bruk ca 3,25 liter (3,0-3,5) rent vatten/25 kg pulver
Slamma
Slamman kräver 10 till 15% mer blandningsvätska än bruket.
Vätskebehovet 3,25 liter/25 kg THORO STRUCTURITE R4 kan
variera något beroende på situationen. Överskrid inte den
maximala vätske-mängden på 3,5 liter. Det är konsistensen på
det färdigblandade bruket som är viktigt.
Vidhäftningsslamma
Tillsätt THORO STRUCTURITE R4 pulver till blandningsvätskan,
blanda med murslev tills en klumpfri slamma uppnåtts.
Lagningsbruk
Tillsätt THORO STRUCTURITE R4 pulver till vatten tills en
sammanhängande massa uppnåtts. Låt det blandande
materialet stå i 2-3 minuter för att tillåta en fullständig
mättnad. Blanda igen i 15-20 sekunder. Tillsätt mer pulver, om
det behövs, för att få rätt konsistens. ÖVERBLANDA INTE.
Överskrid inte den maximala mängden blandningsvätska.
Större mängder kan bara blandas med en liten tvångsblandare.
Blanda inte mer än som kan användas inom 10 minuter
(vid 20ºC). Återblanda inte.
9:3 Applicering
Applicera inte THORO STRUCTURITE R4 till fruset underlag
eller vid temperaturer under 5º C eller när temperaturen
beräknas falla under 5º C inom 8 timmar.
Applicera THORO STRUCTURITE R4 vidhäftningsslamma på
förfuktat underlag med en THORO borste. Borsta hårt in i
underlaget, täck lagningsområdet och armeringen helt.
LÅT INTE SLAMMAN TORKA.
Lägg THORO STRUCTURITE R4 (lagningsbruk) vått i vått, tryck
hårt för att packa materialet ordentligt, var särskilt noggrann
runt armeringsjärnen.
Applicera i skikt på mellan 5–50 mm, vänta ca 30 minuter (vid
20ºC) mellan skikten. Skrapa tidigare skikt för att öka vidhäftningen.
Om THORO STRUCTURITE R4 härdar innan lagningen
är färdig, slamma igen.
För att göra avancerade former eller skarpa kanter, överfyll
lagningsområdet, låt vara till initial härdning har skett och skär
till önskad form med ren murslev.
9:4 Härdning
Under varma eller blåsiga förhållanden, dimspruta alla
lagningar efter initial härdning så länge som möjligt. Under
kalla förhållanden, täck med isolerad presenning, polystyren
eller annat isolerande material.
Sätt- och härdtid varierar, beroende på temperatur och övriga
förhållanden.
Härdmedel rekommenderas inte.
9:5 Rengöring och spill
Material som inte härdat kan lätt tvättas bort med vatten.
10. Hälsa och säkerhet
Hanteras varsamt för att undvika att materialet dammar,
andningsskydd
rekommenderas. Innehåller cement som kan bli
frätande när den är fuktig. Skydda ögon, undvik hudkontakt och
använd skyddshandskar. Skölj bort materialstänk på huden eller
i ögonen med rent vatten, kontakta läkare vid utdragen
irritation. Kontakta läkare om materialet svalts.
Läs säkerhetsdatablad som går att hitta här på produktsidan eller kan fås på begäran eller laddas ner
på www.cementor.se

  • Vikt:25 Kg